Beleid en rapporten

Beleidsmedewerker

Ik heb in de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgedaan als beleidsmedewerker, met name bij gemeenten. Ik doe dat voor alle onderwerpen die een relatie hebben met openbare ruimte, milieu of ruimtelijke ordening. In de afgelopen jaren heb ik o.a. beleid opgesteld voor openbare verlichting, begraafplaatsen, riolering, water, klimaat, vaarwegen en gemeentelijk materieel.

Projecten

Beleidsnota gemeentelijk materieel; gemeente De Fryske Marren

2015-2016

Gemeente De Fryske Marren had behoefte aan een beleidsplan voor aanschaf, beheer, onderhoud en financiering van materieel voor de buitendienst. Dit mede in relatie tot harmonisatie van beleid na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015.

Gezamenlijk Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan; gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel

2013

Dit project betrof het opstellen van een gezamenlijk vGRP voor twee buurgemeenten met een gezamenlijke buitendienst en afzonderlijk ambtelijk apparaat. De uitdaging was daarbij met name het afstemmen van verschillen in beleid, financien, etc.

Interim-beleidsmedewerker water en riolering; gemeente Dongeradeel

2012

In 2012 werkte in enige tijd als interim-beleidsmedewerker water en riolering bij gemeente Dongeradeel. Ik hield mij daar o.a. bezig met Fries Feitenonderzoek, overdracht stedelijk water en beleidsnota vaarwegen.

Beleidsnota begraafplaatsen; gemeente Boarnsterhim

2011

Dit project betrof het opstellen van een beleidsplan en capaciteitsberekening voor de 11 gemeentelijke begraafplaatsen in de vele kleine kernen in de gemeente Boarnsterhim. Ook het onderhoudsniveau van begraafplaatsen, funerair erfgoed, sluiting van begraafplaatsen en de mogelijkheid voor ruiming van graven maakte daar deel van uit.

Bezuinigingsnotitie beheer kapitaalgoederen; gemeente Boarnsterhim

2010

Opstellen van een notitie over bezuinigingsmogelijkheden op het beheer van kapitaalgoederen, mede in relatie tot aanvraag van de artikel 12-status.

Beleidsplan Openbare Verlichting; gemeente Grootegast

2010

Opstellen van een beleidsplan voor openbare verlichting, ter actualisering van het in 2005 door mij opgestelde beleidsplan.

Beleid speeltuinen en kinderboerderijen; gemeente Hoogeveen

2008-2009

Beleid inzake vergoedingen voor speeltuinverenigingen, opstellen van een beheerverordening voor speeltuinverenigingen en beleid voor het beheer van  twee gemeentelijke kinderboerderijen.

Referenties

Anita heeft een bijzondere, bijna unieke, combinatie: het vermogen om technische vraagstukken te vertalen in concrete beleidsplannen. Vanuit een technische achtergrond weet zij e.e.a. op zodanige wijze te verwoorden dat bestuurders het begrijpen en dat is een kwaliteit op zich.

Collega bij een adviesbureau

Anita is een ervaren beleidsmedewerker en heeft veel gevoel voor het bestuurlijk werkveld. Ook als het onderwerp niet direct Anita’s expertise is, kan zij zich er snel in inwerken en er het nodige voor het bestuur of de bedrijfsvoering uithalen. Ze is daarbij zeer goed in staat haar kennis duidelijk en leesbaar op papier te zetten.

Opdrachtgever bij gemeente Hoogeveen